تصویر موجود نیست

امو بند

17

آهنگهای امو بند

امو بنددروغ محض

امو بندعشق

امو بندبیا

امو بندپاییز

امو بندشک

امو باندهرجا که باشی

امو بندبهترین اتفاق

امو بندتا اومدی

امو بندنموند و رفت

امو بنداحساس عجیب

امو بنددلم میره برات

امو بندنمیخواستم

امو بندمیدونستم

امو بندسخت بود

امو بندشبت بخیر

امو بندنمیری از ذهنم بیرون

امو بندانقدر خوبی