تصویر موجود نیست

امیر یگانه

36

آهنگهای امیر یگانه

امیر یگانهحس

امیر یگانهتو بدون اینو

امیر یگانهیکی دیگه

امیر یگانهعادت

امیر یگانهحس غم انگیز

امیر یگانهدلم شکست

امیر یگانهآخرین فرستاده

امیر یگانهحیف

امیر یگانهاین اولین باره

امیر یگانهعشق رویایی

امیر یگانهچقدر خوبه

امیر یگانهتو کجا و من کجا

امیر یگانهمیخوام برم

امیر یگانهگفتم نرو

امیر یگانهکلید خورشید

امیر یگانهبه منم یاد بده

امیر یگانهبارون

امیر یگانهبا تو هستم

امیر یگانهرویا

امیر یگانهمنو آروم کن

امیر یگانهنرو

امیر یگانهگاهی گداری

امیر یگانهعاشقم

امیر یگانهباور کن

امیر یگانهبی تابی

امیر یگانهاین روزا

امیر یگانهببین

امیر یگانهدرکم کن

امیر یگانهمنو یادت نره

امیر یگانهعشق رویایی

امیر یگانهمیباره بارون

امیر یگانهعاشقترم نکن

امیر یگانهچرا با اون

امیر یگانهبازم شکست

امیر یگانهبذار آروم باشم

امیر یگانهامروز تموم نمیشه