تصویر موجود نیست

شهرام شکوهی

53

آهنگهای شهرام شکوهی

شهرام شکوهیعشق ممنوع

شهرام شکوهیباران عشق

شهرام شکوهیدلم خونه

شهرام شکوهییار نامرد

شهرام شکوهی

شهرام شکوهیسختش نکن

شهرام شکوهیدلبر طناز

شهرام شکوهیفریاد

شهرام شکوهینفس نفس

شهرام شکوهیخیانت

شهرام شکوهی و ماهان بهرام خانبارون

شهرام شکوهیدیوونگی

شهرام شکوهیلیلا کجایی

شهرام شکوهی

شهرام شکوهیعاشق بمون

شهرام شکوهیبرکه و ماه

شهرام شکوهیتسلیم

شهرام شکوهیاین رسم کجاست

شهرام شکوهیای دل نرو

شهرام شکوهیرسوا

شهرام شکوهیامان از تو

شهرام شکوهیتا نفس هست

شهرام شکوهیدلتنگم

شهرام شکوهییادت رفته

شهرام شکوهیدلتنگم

شهرام شکوهییادت رفته

شهرام شکوهیحسرت شیرین

شهرام شکوهیدردا

شهرام شکوهیبخند می خوامت

شهرام شکوهیانگیزه

شهرام شکوهیاز ماست که بر ماست

شهرام شکوهیدل دیوونه

شهرام شکوهیمن و تو

شهرام شکوهیعاشقان

شهرام شکوهیمدارا

شهرام شکوهیاسیر عشق

شهرام شکوهیفریب

شهرام شکوهینگو ميرم

شهرام شکوهیلیلی

شهرام شکوهیگل و خار

شهرام شکوهیبه رنگ شکیبایی

شهرام شکوهیاسیری

شهرام شکوهیلیلی و مجنون

شهرام شکوهیسفره بی ریا

شهرام شکوهیجادوی چشمات

شهرام شکوهیبرو

شهرام شکوهیآی دنیا

شهرام شکوهیخیال کن

شهرام شکوهیشب و بارون

شهرام شکوهیهوس

شهرام شکوهیمحبوب

بهنام صفوی و شهرام شکوهیمحرم اسرار

شهرام شکوهیبه من برگرد