تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

35

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیمادر

علیرضا طلیسچیرفتی

علیرضا طلیسچیای داد بر من

علیرضا طلیسچیهمه ردن

علیرضا طلیسچینباشی پیشم

علیرضا طلیسچیموهات

علیرضا طلیسچیسخت گیر

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

علیرضا طلیسچیدلی

علیرضا طلیسچیآی دل خودم

علیرضا طلیسچیبه خودم بد کردم

علیرضا طلیسچیکسی که دیگه رفت

علیرضا طلیسچیآخرش قشنگه

علیرضا طلیسچیراضیم ازت

علیرضا طلیسچیدیوونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچیمنو دریاب

علیرضا طلیسچیوقتی هستی

علیرضا طلیسچیدلخوشم به چیت

علیرضا طلیسچیناراحته قلبم

علیرضا طلیسچیدقیقه هام

علیرضا طلیسچیمن همونم

علیرضا طلیسچیمن مهربونم

علیرضا طلیسچیمیرم پی کارم

علیرضا طلیسچینفس کی بودی تو

علیرضا طلیسچیعزیزی

علیرضا طلیسچیحلقه

علیرضا طلیسچیدلگیرم

علیرضا طلیسچیدلم پیش توئه

علیرضا طلیسچیتو فکر میکنی کی ای

علیرضا طلیسچیرد داده بودی

علیرضا طلیسچیبگو نه

علیرضا طلیسچیآهنگ غمگین

علیرضا طلیسچینمیخوامت

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

علیرضا طلیسچیعلمدار