تصویر موجود نیست

فرزاد فرخ

7

آهنگهای فرزاد فرخ

فرزاد فرخدیوانه جان

فرزاد فرخدوستم داشته باش

فرزاد فرخشاپرک جان

فرزاد فرخهوای تو

فرزاد فرخعاشقم باش

فرزاد فرخدیوانه جان

فرزاد فرخروز میلاد