تصویر موجود نیست

مجید خراطها

54

آهنگهای مجید خراطها

آهنگ مجید خراطها یک ماه و چهل روز به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ مجید خراطها کنسل ۲ به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ مجید خراطها دلواپس به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ مجید خراطها ویروس کرونا به همراه متن با بالاترین کیفیت

مجید خراطهاکدوم عشقو میگی

مجید خراطهاکدوم عشقو میگی

مجید خراطهاشرمنده

مجید خراطهاامشب چته

مجید خراطهاهیچی نگو

مجید خراطهاعاشق منم

مجید خراطهاخرابش کردی

مجید خراطهاچشمام

مجید خراطهازیر حکم

مجید خراطهاخداحافظ

مجید خراطهامگه من مردم

مجید خراطهاداغون

مجید خراطهابی رحمی

مجید خراطهاراهو برگرد

مجید خراطهاآوار

مجید خراطهاآدم باش

مجید خراطهاقلب منی

مجید خراطهاچجوری تونستی

مجید خراطهاپنجره

مجید خراطهاسلفی

مجید خراطهاعشقم کجایی

مجید خراطهاعشق

مجید خراطهاحلقه 2

مجید خراطهاآس و پاس

مجید خراطهااعتراف

مجید خراطهاامشب

مجید خراطهاناراحت

مجید خراطهامادر

مجید خراطهابچگی

مجید خراطهابارون

مجید خراطهاعادت

مجید خراطهالجبازی

مجید خراطهادلشکسته

مجید خراطهاببخش

مجید خراطهادارم میرم

مجید خراطهاروز جدایی

مجید خراطهاشاید

مجید خراطهاعطر تلخ

مجید خراطهابا کی صحبت می کنی

مجید خراطهاطوفان

مجید خراطها۲۴ ماه

مجید خراطهاحلقه

مجید خراطهامی خوای بری

مجید خراطهاقانون احساس

مجید خراطهاشکستی بالمو

مجید خراطها و حسن مقدمیداداشی

مجید خراطها و وحید خراطهازیاد بال و پرت دادم

مجید خراطهاتو غصه نخور

مجید خراطهاامشب چته

مجید خراطهاکنسل