تصویر موجود نیست

همایون شجریان

127
8

آلبومهای همایون شجریان

همایون شجریانعاشقی

همایون شجریانآرایش غلیظ

همایون شجریانرها کن

همایون شجریانگریه می آید مرا

همایون شجریانابر میبارد

همایون شجریاننوروز خوانی

همایون شجریانزیر سقف خیال

همایون شجریانهمای سعادت

آهنگهای همایون شجریان

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان تصنیف زمن نگارم به همراه متن

آهنگ همایون شجریان و سهراب پور ناظری نوروز خوانی به همراه متن

آهنگ همایون شجریان آن دلبر من به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان افروزتر از صبح به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان حاصل عمر به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان دفتردل به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان نسیم وصل به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان خانه سودا به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان عشق از کجا به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان نسیم سحر به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان زهر شیرین به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان هامون به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان می عشق به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان رقص چوب به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان ناشکیبا به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان چه دانستم به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان شوق دوست به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان مست نگاه به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان مغلوب به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان دریای دل به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان چین زلف به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان عاشقانه به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان مستانه به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان بوی عشق به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان زهی عشق به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان اشتیاق به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان بازگشت زال به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان دیباچه به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان نام عاشق به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان بهار عاشق به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان شب جدایی به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان یاران موافق به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان مقام نهاوند کبیر (فرم کار، دور روان) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان مقام راست (فرم نقش، یوروک سماعی) به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان مقام راست (فرم نقش، دور آکساک سماعی) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان مقام سه گاه (فرم کار، دور خفیف) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان مقام سه گاه شش آواز (فرم شش آواز، دور مرصع خفیف) به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان مقام بسته نگار (فرم کار، دور یوروک سماعی) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان مقام پنجگاه (فرم کار، دور آغیر سماعی) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان مقام پنجگاه (فرم نقش، دور آکساس و یوروک سماعی) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان مقام راست محتشم (فرم کار، دور روان) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان مقام راست (فرم نقش، دور هندی) به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان تصنیف شب وصل به همراه متن

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان آواز ماهور ۱ (سعدی) به همراه متن

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان ادامه آواز ماهور (سعدی) به همراه متن

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان تصنیف ز دست محبوب به همراه متن

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان آواز ماهور (حافظ) به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان تصنیف وفا به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ محمدرضا شجریان و همایون شجریان آواز ماهور ۲ (سعدی) به همراه متن

آهنگ همایون شجریان سرنوشت به همراه متن با بالاترین کیفیت

آهنگ همایون شجریان کولی به همراه متن با بالاترین کیفیت

ریمیکس همایون شجریان کولی با بالاترین کیفیت

همایون شجریانای جان جان بی من مرو

همایون شجریان دست به جان نمیرسد

همایون شجریاندرون آینه

همایون شجریانمرغ سحر

همایون شجریانچنین زلف

همایون شجریانآواز خورشید آرزو

همایون شجریانمهتاب

همایون شجریان زهی عشق

همایون شجریانساز و آواز کمند زلف

همایون شجریانقیژک کولی

همایون شجریانناز و فتنه گری نام عشق

همایون شجریانجانا به نگاهی

همایون شجریانآتش جاودان

همایون شجریانافسانه عشق

همایون شجریانپنهان چو دل

همایون شجریانتار

همایون شجریانبیا کز عشق تو دیوانه گشتم

همایون شجریانخداوندان اسرار

همایون شجریانشب ستاره کش

همایون شجریانداغ دوستی

همایون شجریانبخت سرکش

همایون شجریانبت عاشقان

همایون شجریاندوای دل

همایون شجریاننقش خیال

همایون شجریانوطن

همایون شجریانبا سواران

همایون شجریانعشق پاک

همایون شجریانغریبانه

همایون شجریانغمگسار

همایون شجریانفریاد غم

همایون شجریانتو کیستی

همایون شجریانساز و آواز دلشده

همایون شجریاندشت بی حاصل

همایون شجریانبا ستاره ها

همایون شجریانافسونگر

همایون شجریانطرب منم

همایون شجریانسنگدل

همایون شجریانچونی بی من

همایون شجریان زدن زال

همایون شجریانگناه عشق

همایون شجریانتوبه شکن

همایون شجریان رودابه و زال

همایون شجریانسیمرغ و زال

همایون شجریاندل به دل

همایون شجریانحصار شب

همایون شجریانخلیج پارس

همایون شجریاندیدار شمس و مولانا

همایون شجریانزندان عشق

همایون شجریاندلبر عیار

همایون شجریاناسرار عشق

همایون شجریانآمان

همایون شجریانمشتاقی

همایون شجریانشتک

همایون شجریانهیچم

همایون شجریانجام غم

همایون شجریانصدای تو را دوست دارم

همایون شجریانبار دگر فراموشی

همایون شجریانرگ خواب

همایون شجریانحرم یار

همایون شجریانتکیه بر باد

همایون شجریانسکوت بین دو حرف این گل شب بو

همایون شجریانپل خواب

همایون شجریانهجوم خاطره

همایون شجریانتار موی پریشان

همایون شجریانآهای خبردار

همایون شجریانخوب شد

همایون شجریانهوای گریه

همایون شجریانمن کجا باران کجا

همایون شجریاناسفند

همایون شجریانمرگ اسفندیار

همایون شجریان تصنیف قلاب

همایون شجریانایران من

همایون شجریانچرا رفتی چرا من بی قرارم

همایون شجریانمقدمه قلاب و آواز قلاب

همایون شجریانمست نگاه