تصویر موجود نیست

همایون شجریان

74
9

آلبومهای همایون شجریان

همایون شجریانعاشقی

همایون شجریانآرایش غلیظ

همایون شجریانرها کن

همایون شجریانرگ خواب

همایون شجریانگریه می آید مرا

همایون شجریانابر میبارد

همایون شجریاننوروز خوانی

همایون شجریانزیر سقف خیال

همایون شجریانهمای سعادت

آهنگهای همایون شجریان

همایون شجریانای جان جان بی من مرو

همایون شجریان دست به جان نمیرسد

همایون شجریاندرون آینه

همایون شجریانمرغ سحر

همایون شجریانچنین زلف

همایون شجریانآواز خورشید آرزو

همایون شجریانمهتاب

همایون شجریان زهی عشق

همایون شجریانساز و آواز کمند زلف

همایون شجریانقیژک کولی

همایون شجریانناز و فتنه گری نام عشق

همایون شجریانجانا به نگاهی

همایون شجریانآتش جاودان

همایون شجریانافسانه عشق

همایون شجریانپنهان چو دل

همایون شجریانتار

همایون شجریانبیا کز عشق تو دیوانه گشتم

همایون شجریانخداوندان اسرار

همایون شجریانشب ستاره کش

همایون شجریانداغ دوستی

همایون شجریانبخت سرکش

همایون شجریانبت عاشقان

همایون شجریاندوای دل

همایون شجریاننقش خیال

همایون شجریانوطن

همایون شجریانبا سواران

همایون شجریانعشق پاک

همایون شجریانغریبانه

همایون شجریانغمگسار

همایون شجریانفریاد غم

همایون شجریانتو کیستی

همایون شجریانساز و آواز دلشده

همایون شجریاندشت بی حاصل

همایون شجریانبا ستاره ها

همایون شجریانافسونگر

همایون شجریانطرب منم

همایون شجریانسنگدل

همایون شجریانچونی بی من

همایون شجریان زدن زال

همایون شجریانگناه عشق

همایون شجریانتوبه شکن

همایون شجریان رودابه و زال

همایون شجریانسیمرغ و زال

همایون شجریاندل به دل

همایون شجریانحصار شب

همایون شجریانخلیج پارس

همایون شجریاندیدار شمس و مولانا

همایون شجریانزندان عشق

همایون شجریاندلبر عیار

همایون شجریاناسرار عشق

همایون شجریانآمان

همایون شجریانمشتاقی

همایون شجریانشتک

همایون شجریانهیچم

همایون شجریانجام غم

همایون شجریانصدای تو را دوست دارم

همایون شجریانبار دگر فراموشی

همایون شجریانحرم یار

همایون شجریانتکیه بر باد

همایون شجریانسکوت بین دو حرف این گل شب بو

همایون شجریانپل خواب

همایون شجریانهجوم خاطره

همایون شجریانتار موی پریشان

همایون شجریانآهای خبردار

همایون شجریانخوب شد

همایون شجریانهوای گریه

همایون شجریانمن کجا باران کجا

همایون شجریاناسفند

همایون شجریانمرگ اسفندیار

همایون شجریان تصنیف قلاب

همایون شجریانایران من

همایون شجریانچرا رفتی چرا من بی قرارم

همایون شجریانمقدمه قلاب و آواز قلاب

همایون شجریانمست نگاه