تصویر موجود نیست

یاسین ترکی

18

آهنگهای یاسین ترکی

یاسین ترکیدوست معمولی (ریمیکس)

یاسین ترکیاتاق تاریک

یاسین ترکیدوست معمولی

یاسین ترکیخالی بود دستم

یاسین ترکییه چیزی میگه نه

یاسین ترکیتوافقی

یاسین ترکیدست آخر

یاسین ترکیبه من عادت کن

یاسین ترکیخیلی جالبه

یاسین ترکیخوبتم دیدم

یاسین ترکیدو نفری

یاسین ترکیچند شخصیتی

یاسین ترکی۸۱۱۸

یاسین ترکیبیا عوض کن

یاسین ترکیبگیر و ببند

یاسین ترکیبریز به هم

یاسین ترکیخستم کردی

یاسین ترکیدختر خوب